Mizukifs homepage has been moved to

 

http://user.keio.ac.jp/~mizuki/ (English)

http://user.keio.ac.jp/~mizuki/index_jp.html (Japanese)